(Informace pro zákazníka)


Na základě tohoto dokumentu Vám sdělujeme informace ohledně Vašich osobních údajů, které nám sdělujete v souvislosti s koupí či rezervací zboží v internetovém obchodě www.drpanda.cz. Tato informace je Vám sdělována v souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), které je přímo právně závazné i na území České republiky.

1. Za osobní údaje jsou dle Nařízení považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o Vás); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Vy nám na základě Vaší objednávky zboží sdělujete tyto osobní údaje:
- jméno a přímení,
- adresa Vašeho bydliště,
- telefonní spojení,
- e-mail,
(dále jen „Osobní údaje“).

2.
Naše společnost, tj. společnost PND MEDICAL s.r.o., IČ: 28854454 sídlo: Nádražní 100, 739 91 Jablunkov je tzv. správcem Vašich osobních údajů, které pro dále uvedené účely shromažďujeme, disponujeme s nimi, a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Skutečnost, že uvedená společnost spravuje Osobní údaje, nemá žádný vliv na ochranu Vašich práv dle Nařízení, které můžete uplatňovat vůči společnosti.

3. Společnost PND MEDICAL s.r.o.. je provozovatelem (vlastníkem) internetového obchodu www.drpanda.cz.

4. Jak je uvedeno výše, Osobní údaje nám sdělujete v souvislosti s objednávkou námi nabízeného zboží, a to právě za účelem vyřízení Vaší objednávky, tj. za účelem plnění kupní smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Vaše jméno a adresu zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy, doručení zboží a vystavení účetního dokladu. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou sdělovány proto, abychom Vás mohli kontaktovat z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy a rezervace osobního odběru. Zpracování osobních údajů pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení Vašemu souhlasu, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi.

5. Vašemu souhlasu nepodléhá zpracování Osobních údajů pro účely šíření obchodních sdělení formou elektronického kontaktu (e-mail), na základě kterých Vám sdělujeme aktuální informace o společnosti, nabídkách zboží, slevových akcích a dalších novinkách, pouze však v případě, že jsme Váš e-mail získali v souvislosti s Vaším nákupem zboží na internetovém obchodě www.drpanda.cz, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

6. Vaše Osobní údaje nepředáváme žádnému dalšímu zpracovateli osobních údajů.7. Přístup k Osobním údajům mají pouze osoby zaškolené pro práci s nimi. Osobní údaje jsou ukládány v digitální podobě v zašifrovaném souboru na serveru naší společnosti.

8. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou dle bodu 7., s výjimkou osob zajišťujících doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem a s výjimkou osob pověřených vymáháním našich pohledávek právní cestou, kde by důvodem byla ochrana našich práv a oprávněných zájmů.

9. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu stanoveném tímto dokumentem a v souladu s Nařízením. Ve vztahu k Osobním údajům máte následující práva vůči společnosti PND MEDICAL s.r.o.:

    - právo získat potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto k Osobním údajům,
    - právo na opravu svých Osobních údajů,
    - právo na výmaz svých Osobních údajů,
    - právo na omezení zpracování Osobních údajů,
    - právo na přenositelnost Osobních údajů.

11. Ve vztahu k Osobním údajům nebude docházet k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

12. Pro případ, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dohledový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, web: www.uoou.cz)